Hạng mục: Móng, cọc

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2010

project

Cọc và bờ kè - Khu biệt thự Sài Gòn Riviera


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CÔNG TY SAIGON RIVIERA J.V CO.,LTD

Quy mô

Quy mô: 70.000 m cọc và 330 m bờ kè dọc sông Sài Gòn


Thời gian triển khai


Địa chỉ