news

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

nhan-chung-chi-iso-90012000

Một số mốc thời gian:

      - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 02 năm 2007  của Công ty cổ phần Cơ khí và đầu tư xây dựng số 9 đã họp và biểu quyết thông qua việc xây dựng, quản lý công ty theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001: 2000.

      - Ngày 30 tháng 3 năm 2007, công ty đã ký hợp đồng với BUREAU VERITAS CERTIFICATION để tổ chức này chuyển giao kiến thức kỹ thuật hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001: 2000.

      - Tháng 4 năm 2007 BUREAU VERITAS CERTIFICATION tiến hành chuyển giao kiến thức kỹ thuật hệ thống quản lý chất lượng.

      - Tháng 8 năm 2007 BUREAU VERITAS CERTIFICATION tiến hành kiểm tra các đơn vị COMA9 về việc triển khai và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

      - Ngày 26 tháng 11 năm 2007 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và đầu tư xây dựng số 9 ký Quyết định số 508/2007/QĐ-COMA9  ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2000.

      - Ngày 12 tháng 6 năm 2008 BUREAU VERITAS CERTIFICATION tiến hành xem xét tổng quát hệ thống tài liệu.

      - Ngày 25 tháng 6 năm 2008 BUREAU VERITAS CERTIFICATION tiến hành đánh giá chi tiết hệ thống (để cấp giấy chứng nhận).

      - Ngày 08 tháng 9 năm 2008 BUREAU VERITAS CERTIFICATION cấp giấy chứng nhận.