news

Các loại vật liệu xây dựng phải có chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

cac-loai-vat-lieu-xay-dung-phai-co-chung-nhan-hop-quy

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải có chứng nhận hợp quy bao gồm: 
1.1 Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tong:
Xi măng poóc lăng; xi măng poóc lăng hỗn hợp; xi măng poóc lăng bền sun phát; xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát; xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.
1.2 Kính xây dựng:
Kính nổi; kính màu hấp thụ nhiệt; kính phủ phản quang; kính phủ bức xạ thấp; kính gương tráng bạc.
1.3 Gạch, đá ốp lát:
Gạch gốm ốp lát ép bán khô; gạch gốm ốp lát đùn dẻo; đá ốp lát tự nhiên.
1.4 Cát xây dựng:
Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; cát nghiền cho bê tông và vữa.
1.5 Vật liệu xây:
Gạch đặc đất sét nung; gạch rỗng đất sét nung; gạch bê tông; sản phẩm bê tông khí chưng áp; sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.
1.6 Vật liệu xây dựng khác:
Tấm sóng amiăng xi măng; amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng; tấm thạch cao; 
Sơn tường dạng nhũ tương; 
Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất; ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước; ống nhựa Polypropylen (PP) dùng đểdẫn nước nóng và nước lạnh; 
Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi; thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi.
2. Quy định về kỹ thuật:
2.1. Nhà sản xuất, nhập khẩu phải công bố bằng văn bản hàm lượng VOC (Volatile Organic Compounds-  Chất hữu cơ dễ bay hơi) có trong sản phẩm sơn.
2.2. Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn (tên viết khác amfibole) cho chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng. Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 05 loại sau:

- Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hoá học: 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O;
-Crocidolite(amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hoá học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;
- Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;
- Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O;
- Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O.
2.3. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phương pháp thử và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định (trong Bảng 1 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD).
3. Phạm vi áp dụng: 
Áp dụng  đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Cung cấp bởi Phòng truyền thông